Anunturi

Termeni și condiții generale

Pin It

Vizita Suveranului Pontif la Blaj, 2 iunie 2019

2019.05.30 -

1. Organizatorul

Vizita Suveranului Pontif Papa Francisc, care va avea loc la Blaj, în 2 iunie 2019, este organizată de MITROPOLIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO - CATOLICĂ, BLAJ, cu sediul în Mun. Blaj, Str. P. P. Aron, Nr. 4, CIF 4562974, reprezentată prin Arhiepiscop Major Lucian Mureșan și de CONSILIUL LOCAL AL MUNINCIPIULUI BLAJ, prin Primar Gheorghe Valentin Rotar, cu sediul în Mun. Blaj, P-ța 1848, nr. 16, jud. Alba, conform Protocolului de colaborare nr. 13210/29.05.2019, denumite în continuare, împreună, în cuprinsul prezentului document, organizatorii.

 

 

2. Desfășurarea evenimentului

Vizita Suveranului Pontif Papa Francisc, care va avea loc în 2 iunie 2019 în Mun. Blaj, denumită în cuprinsul prezentului document și ,,evenimentul’’, se va desfășura în zona identificată drept ,,Câmpia Libertății’’ din Mun. Blaj, jud. Alba, în spațiul delimitat conform hărții din Anexa I a prezentului document (denumită în cuprinsul prezentului document și ,,zona evenimentului’’).

Evenimentul se va desfășura în data de 2 iunie 2019. Accesul participanților în zona evenimentului se va face în intervalul 06:00 – 10.00, iar evacuarea acestora se va realiza începând cu ora 13.30.

În cuprinsul prezentului document, noțiunea cadrul evenimentului va desemna durata și zona evenimentului, împreună.

Programul evenimentului va fi următorul:

06.00 - 10.00 - Se permite accesul pelerinilor pe Câmpia Libertății.

Ora 11:00 - Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, cu beatificarea a șapte episcopi greco-catolici martiri, pe Câmpia Libertății de la Blaj.

Ora 15:45 - Întâlnirea Sfântului Părinte cu comunitatea romă din Blaj.

 

 

3. Ceilalți termeni

Exceptând situațiile în care, în cadrul acestui document, se prevede un sens mai extins sau, după caz, în funcție de anumiți factori, unul mai restrictiv, termenii utilizați au următoarele definiții:

Adult – părinte sau tutore al copilului sau minorului pe care îl însoțește la eveniment.

Bilet– certificat nominal (netransmisibil), emis cu titlu gratuit de către organizatori (conform listelor nominale transmise de către parohii respectiv de către Primăria Mun. Blaj, către organizatoarea Mitropolia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Blaj), pe suport de hârtie, prin care se acordă participantului dreptul de a participa la eveniment.

Brățară copil  – certificat (netransmisibil) emis de către organizator, înmânat părinților/însoțitorilor copilului la momentul accesului în zona evenimentului, pe care adultul care însoțește copilul va inscripționa numărul de telefon la care va putea fi contactat pe perioada evenimentului și 24 de ore ulterior încheierii acestuia.

Copil  – participant la eveniment care, până la data de 02.06.2019 inclusiv, NU va fi împlinit vârsta de 12 ani.

Minor  – participant la eveniment care, până la data de 02.06.2019 inclusiv, NU va fi împlinit vârsta de 18 ani și care NU este copil.

Obiecte interzise – bunuri, produse, materiale, substanțe ș.a.m.d., a căror deținere este interzisă în cadrul evenimentului.

Participant – persoană care participă la eveniment, în calitate de beneficiar al unui bilet nominal.

Persoană cu dizabilități – participant la eveniment care deține un certificat de încadrare în grad de handicap valabil în ziua în care participă la eveniment.

Politica privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal – totalitatea condițiilor în care organizatorii prelucrează datele Dumneavoastră cu caracter personal, disponibile pe paginile de Internet: www.papafrancisclablaj.rowww.primariablaj.ro ;

Termeni și condiții – totalitatea regulilor impuse de către organizatori participanților, începând cu momentul primirii biletului și până la părăsirea zonei evenimentului, ca urmare a încetării duratei acestuia. Folosirea unui bilet reprezintă acceptarea tuturor termenilor și condițiilor, iar încălcarea prezentelor reguli atrage, dacă nu se prevede altfel, evacuarea din zona evenimentului, organizatorii rezervându-și dreptul de a sesiza autoritățile competente în caz de fapte antisociale. Termenii și condițiile pot fi modificate până la sfârșitul evenimentului, dar numai ca urmare a unor modificări legislative (în sens larg, incluzând acte incidente ale administrației locale), în situații bine justificate (în care organizatorii își asumă a depune toate eforturile pentru a limita/înlătura orice eventuală neplăcere ce ar putea fi cauzată participanților), precum și în cazul survenirii unor evenimente neprevăzute/situații de urgență (evenimente meteorologice, etc.), în toate ipotezele organizatorii urmând a lua toate măsurile necesare pentru informarea participanților în timp util.

 

 

4. Accesul la eveniment

4.0.  Accesul la eveniment se realizează în baza biletului nominal, prezentat la intrarea în zona evenimentului, de fiecare participant, persoanelor desemnate de organizatori pentru verificarea și organizarea accesului.

4.1. Pentru accesul la eveniment, persoanele interesate se adresează preotului paroh al parohiei din care fac parte, iar preotul paroh procedează la înscrierea acestora pe listele de participanți, în limita locurilor disponibile. Persoanele interesate se obligă să furnizeze preotului paroh numele complet și corect, astfel cum acesta se regăsește în cartea de identitate iar în eventuala lipsă a acesteia, în alte acte care pot atesta identitatea/acte de stare civilă (pașaport, permis de conducere, certificat de naștere, etc.). Organizatorii își rezervă dreptul de a sesiza autoritățile competente în caz de furnizare de informații false sau orice alt fel de încercare de fraudă. În baza listelor de participanți întocmite și transmise organizatorilor până în data de 25.05.2019, organizatorii emit biletele nominale. Organizatorii transmit biletele către parohii, conform listelor de participanți transmise de acestea. Participanții ridică biletele nominale de la parohiile din care fac parte, pe bază de semnătură.

4.2. Biletele NU sunt transmisibile, putând fi folosite numai de titularii acestora (titular însemnând persoana al cărei nume se regăsește inscripționat pe bilet), pentru accesul în zona evenimentului, exclusiv în sectorul indicat pe bilet. În cazuri bine justificate, este posibilă modificarea numelui înscris pe bilet. Modificarea numelui înscris pe bilet se poate realiza numai de către preotul paroh care a realizat înscrierea titularului inițial pe lista de participanți și este validă numai dacă este însoțită de parafa Parohiei respective.

4.3. Personalul desemnat de către organizatori cu gestionarea accesului în zona evenimentului este îndreptățit să solicite oricărui participant prezentarea unui act de identitate, cu respectare prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

 

 

5. Accesul anumitor categorii de participanți

A. Copiii minori, indiferent de vârstă

5.1. Accesul copiilor în cadrul evenimentului este permis numai dacă aceștia sunt însoțiți de un adult care este beneficiar al unui bilet nominal. și doar în baza deținerii unui alt bilet valid pentru fiecare copil în parte.

5.2. La momentul ridicării biletului nominal solicitat pentru copil, adultul este obligat să prezinte preotului paroh o copie a certificatului de naștere a copilului și declarația-tip, completată și semnată (declarația tip se regăsește la ultima pagină a prezentului document).

5.3. Copilul va primi o brățară la punctul de acces în eveniment, în schimbul biletului valid, pe care adultul va nota numărul său de telefon, la care va putea fi contactat pe perioada evenimentului și cel puțin 24 de ore după încheierea acestuia.

5.4. Minorii pot participa la eveniment în cazul în care sunt beneficiarii unui bilet nominal, numai dacă sunt însoțiți de un adult care este beneficiar al unui bilet nominal. Minorul NU va putea intra în zona evenimentului neînsoțit de către adult și nu va putea părăsi zona evenimentului neînsoțit de către adult, cu excepția situațiilor deosebite, precum evacuarea participanților sau a unei părți a participanților sau cazurile medicale (situații în care va fi însoțit de personal medical). Adultul este răspunzător pentru siguranța minorului pe toată durata desfășurării evenimentului.

B. Persoanele cu dizabilități

5.5. Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces în zona special destinată acestora, în baza biletului nominal. Zona destinată persoanelor cu dizabilități este concepută cu rampe speciale de acces, platformă înălțată și toalete speciale pentru persoanele cu dizabilități.

În cazul în care persoana cu dizabilități este încadrată în gradul de handicap grav cu asistent personal, aceasta va fi însoțită de un asistent, care va avea acces, de asemenea, în baza biletului nominal.

Persoanei cu dizabilități și, eventual, asistentului personal al acesteia li se vor fixa câte o brățară, însoțitorul având obligația de a nota numărul său de telefon pe brățara persoanei cu dizabilități pe care o însoțește în eveniment, în baza unul bilet nominal cu numele însoțitorului prevăzut pe acesta.

Nu există excepții pentru persoane care nu sunt deținătoare a unui bilet nominal valid.

 

 

6. Interdicții

6.1. Din motive de securitate, participanții sunt obligați să se supună controlului corporal sumar și să permită controlul bagajelor, iar cei cu vârsta peste 14 ani trebuie să dețină în permanență asupra lor un act de identitate valabil.

Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul sau, eventual, de a evacua din cadrul evenimentului următoarele persoane:

 • persoanele ce refuză controlul de securitate;
 • persoanele agresive;
 • persoanele aflate sub influența drogurilor sau alcoolului;
 • persoanele care manifestă forme de comportament violent sau care îi deranjează pe ceilalți participanți;
 • persoanele care prezintă un comportament ce contravine bunei desfășurări a evenimentului;
 • persoanele care sunt suspecte de punerea în pericol a altor participanți sau a bunei desfășurări a evenimentului;
 • persoanele care prin ținută, comportament, limbaj sau alte asemenea aduc atingere bunelor moravuri, respectiv persoanele care prin ținută, limbaj sau comportament se manifestă obscen;
 • persoanele care au un comportament sau limbaj ofensator față de Sfântul Scaun, Biserică sau membri ai acesteia, culte religioase;
 • copiii și minorii neînsoțiți de un adult (accesul acestor persoane în zona evenimentului va fi interzis, dar, în cazul în care ele se află deja în zona evenimentului, copiii/ minorii nu vor fi evacuați, organizatorul urmând a înștiința de îndată organele de poliție abilitate, în cazul în care adultul nu poate fi contactat la numărul de telefon notat pe brățara copilului/minorului).

6.2. Fiecare participant are obligația să prezinte un comportament civilizat față de toate celelalte persoane ce se regăsesc în cadrul evenimentului, prin care să nu aducă atingere drepturilor și intereselor legitime ale altor participanți, invitaților, voluntarilor, persoanelor care asigură ordinea publică si masurile de securitate, personalului implicat în organizare, personalului medical și organizatorilor.

De asemenea participanții vor avea pe tot parcursul evenimentului un comportament corespunzător acestui tip de eveniment precum și o ținută adecvată.

Participanții au obligația să supravegheze în permanență și cu atenție copiii și/sau minorii pe care îi însoțesc și să NU își lase nesupravegheate bunurile.

De asemenea, participanții sunt rugați să fie vigilenți și, în cazul în care observă eventuale incidente care pot pune în pericol participanții, bunurile acestora sau desfășurarea evenimentului, să se adreseze de îndată celui mai apropiat reprezentant al organizatorului sau celui mai apropiat agent de securitate.

Fiecare participant este răspunzător pentru pagubele provocate, iar organizatorii NU sunt responsabili pentru eventualele pierderi, furturi, deteriorări (parțiale sau totale) sau orice alte acțiuni/omisiuni din partea unei terțe persoane (inclusiv reprezentantul unui partener) a cărei consecință este diminuarea valorii unui bun (inclusiv aparatura foto/video a membrilor presei).

6.3. Organizatorii, prin persoanele delegate pentru organizarea și asigurarea bunei desfășurări a evenimentului, se vor afla în permanență la dispoziția participanților, pentru a ajuta la menținerea bunei atmosfere și pentru evitarea eventualelor situații neplăcute.

În acest sens, organizatorii își rezervă dreptul de a bloca temporar accesul participanților în anumite perimetre, în cazul în care consideră că respectivele perimetre și-au atins capacitatea maximă în care evenimentul se poate derula în condiții de siguranță.

Organizatorii NU sunt răspunzători pentru deteriorarea stării de sănătate a vreunui participant, cauzată de o afecțiune preexistentă, cumulată cu elementele specifice unui astfel de eveniment (exemple: aglomerație, zgomot, căldură, echipamente de iluminat, etc.). De asemenea, organizatorii NU sunt răspunzători pentru deteriorarea stării de sănătate a vreunui participant, ca urmare a acțiunii/omisiunii unui alt participant, unui partener sau a altei persoane care nu se află în niciun raport cu organizatorii.

6.4. Este interzis accesul în cadrul evenimentului cu:

 • animale de companie;
 • băuturi alcoolice;
 • substanțe psihoactive;
 • arme de foc, arme de recuzită, de panoplie sau imitații ale acestora;
 • muniții sau elemente de muniție;
 • arme albe;
 • mijloace de protecție balistică;
 • substanțe radioactive;
 • substanțe toxice;
 • substanțe inflamabile;
 • explozivi sau materii explozive;
 • dispozitive cu electroșocuri;
 • recipiente ce conțin gaze sub presiune;
 • orice fel de obiecte contondente sau ascuțite sau care pot fi considerate periculoase, bricege, lanțuri etc.;
 • materiale, substanțe sau produse pirotehnice;
 • spray-uri (inclusiv spray-uri pentru autoapărare);
 • orice fel de recipiente de sticlă (inclusiv sticle de parfum sau de cremă) sau de metal;
 • lasere sau lampioane chinezești;
 • bidoane de plastic, cutii de conserve, cutii de băutură;
 • banner-e cu continut ofensator susținute de bețe;
 • aparate de filmat și alte accesorii, în special de dimensiuni mari, orice fel de trepiede, blițuri detașabile (fiind interzisă orice fel de fotografiere realizată cu bliț sau printr-o altă modalitate care poate deranja bunul mers al evenimentului sau pe ceilalți participanți);
 • orice fel de substanțe interzise prin lege.

6.5. Este, de asemenea, interzis accesul în cadrul festivalului cu:

 • bagaje având dimensiuni mai mari de A4 ...21x30x10 cm  cu excepția bagajelor în care se transportă articole pentru nou născuți.
 • căști de motocicletă, bicicletă, scuter etc.,
 • cărucioare (cu excepția cărucioarelor pentru copii), skateboard-uri, trotinete, biciclete etc.,
 • scaune normale (accesul cu scaune pliante este permis).

În cazul în care la controlul de securitate sunt descoperite unul sau mai multe articole prezentate mai sus asupra unui participant acestuia i se propune abandonarea acestora în filtrul de control de securitate, în caz contrar neprmițându-i-se accesul la eveniment. Articolele interzise abandonate nu mai pot fi recuperate ulterior.

6.6. Este permis accesul în cadrul festivalului cu:

 • medicamente eliberate în baza prescripției medicale aferente (document ce trebuie prezentat, în caz de solicitare din partea organizatorului);
 • pelerine de ploaie (în ceea ce privește eventualitatea ploii);
 • scaune rulante specifice (în ceea ce privește persoanele cu dizabilități locomotorii);
 • cărucioare pentru copii;
 • umbrele;
 • apă, în limita a 2 litri de persoana, produse alimentare pentru consumul personal;
 • aparate de fotografiat, inclusiv DSLR profesional (organizatorii își rezervă dreptul de a stabili locuri/zone în care fotografierea și filmatul să fie interzise; în caz de nerespectare, organizatorul are dreptul de a prelua aparatul foto/video strict pentru a șterge respectivele înregistrări, rămânând la latitudinea sa dacă dispune și evacuarea participantului/participanților);
 • bagaje având dimensiuni maximale de A4 21x30x10 cm.         

6.7. Participanților le este interzisă, în cadrul evenimentului, orice formă de activitate economică de orice fel (inclusiv promovarea serviciilor proprii sau prestate de o altă persoană) sau publicitară, demonstrațiile, manifestațiile și mitingurile de orice natură, împărțirea de pliante, încercările de îndoctrinare a altor participanți, precum și orice alte manifestări de comportament care pot afecta buna desfășurare a festivalului sau buna dispoziție a altor participanți.

Este interzis cataratul in copaci, pe garduri sau pe elementele de mobilier stradal.

 

 

7. Zonă de prim ajutor / Situații de urgență

În fiecare zonă destinată publicului, veți găsi persoane abilitate pentru oferirea primului ajutor, care vor purta o uniformă distinctivă. În caz de nevoie, vă rugăm să vă adresați acestora. În cazul în care nu vă puteți deplasa, vă rugăm să cereți ajutorul celui mai apropiat reprezentant al organizatorilor sau celui mai apropiat agent de securitate.
 
Dacă sesizați vreun incident, altercație sau vreo situație nepotrivită, vă rugăm să informați și să cereți ajutorul celui mai apropiat reprezentant al organizatorilor sau celui mai apropiat agent de securitate.
 
După sosirea în perimetrul evenimentului, vă rugăm să urmăriți ecranele video din apropierea scenei sau plasate în fiecare sector, pe care vor apărea informații importante despre măsurile de siguranță și de securitate.
 
Vă rugăm să vă uitați și să rețineți care este cea mai apropiată ieșire de urgență de locul în care vă aflați. Cea mai apropiată ieșire de urgență se poate afla în proxima vecinătate și nu corespunde întotdeauna cu poarta pe care a fost realizat accesul.
 
În cazul unei situații de urgență, vă rugăm să vă păstrați calmul și să urmați în mod obligatoriu instrucțiunile oferite de personalul de securitate.
 
În cazul unei situații de urgență, vă rugăm să părăsiți locația pe ușile de evacuare indicate, cu calm, în ordine și disciplină.

În cazul unei situații de urgență, vă rugăm să părăsiți locul în cel mai scurt timp posibil, cu păstrarea calmului.Fotografierea și postarea pe rețelele de socializare, în cazul unei evacuări de urgență poate întârzia aplicarea măsurilor de siguranță și vă poate pune viața în pericol.

 

 

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

8.0. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate cu ocazia evenimentului se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, ale Legii 190/2018 privind protecția datelor cu caracter personal și ale politicilor de confidențialitate ale organizatorilor.

8.1. Organizatorii evenimentului pun în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum şi pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

8.2. Cu ocazia organizării evenimentului, se vor prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal ale participanților: nume și prenume. Numele și prenumele participanților se prelucrează în scopul asigurării securității persoanelor care participă la eveniment. Datele participanților vor fi stocate în format fizic și vor fi păstrate pe perioada de 1 an de la împlinirea termenului de prescripție a răspunderii civile delictuale. În cazul în care pe parcursul evenimentului are loc o faptă prevăzută de legea penală, datele vor fi păstrate pe perioada de 1 an de la împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale pentru fapta săvârșită. Datele prelucrate nu vor fi prelucrate automat, nu se realizează profile în baza acestora și nu vor face obiectul unor decizii automate. Datele personale colectate nu vor fi prelucrate în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care au fost colectate. Datele personale prelucrate vor fi transmise doar autorităților, în cazul producerii unui incident de securitate ori la solicitarea acestora. Datele colectate vor fi revizuite de către organizatorul Mitropolia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Blaj, anual, conform politicii de confidențialitate. Persoanele ale căror date sunt prelucrate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de acces, intervenție, rectificare şi portare cu privire la datele furnizate, dreptul de a limita prelucrarea datelor, dreptul de a solicita ștergerea datelor. Persoanele vizate pot formula, în scris, față de organizatori, cereri motivate privind datele colectate. Organizatorii vor răspunde cererilor formulate în termen de cel mult 60 de zile de la primirea acestora iar în cazul în care cererea nu este soluționată/persoana vizată este nemulțumită de răspunsul primit, aceasta se poate adresa ANSPDCP.

 

 

9. Proprietatea intelectuală

9.0. Toate materialele prezentate pe site și pe suporturile din zona evenimentului reprezintă proprietatea organizatorilor. Toate aceste elemente se supun legislației în materie de proprietate intelectuală.

9.1. Participanții NU pot utiliza, copia, distribui, publica sau încorpora, în scopul obținerii de venituri, astfel de elemente în cadrul altor documente sau materiale sub nicio formă fără acord expres, prealabil și exprimat în formă scrisă din partea organizatorilor.

9.2. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, participanții acceptă faptul că organizatorul, partenerii acestuia, membrii presei, alți participanți și alte persoane cărora le este permis accesul în cadrul festivalului pot realiza înregistrări foto, audio și/sau video ale evenimentului.

9.3. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, participanții își oferă acordul pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor, înțelegând și acceptând că organizatorii pot stoca și duplica înregistrările și le pot distribui/disemina prin mijloace specifice, le pot difuza sau le pot face publice în alt mod, prin mijloace de transmisie a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace electronice (exemple: YouTube, Facebook, Instagram) sau de alt tip.

9.4. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, în limitele prevăzute de lege, participanții renunță la orice pretenție financiară sau de altă natură împotriva organizatorilor decurgând din acțiuni precum cele de mai sus.

9.5. În limitele Termenilor și condițiilor, precum și ale legii, participanții au dreptul să realizeze, în cadrul evenimentului, înregistrări de imagini, audio și/sau video, prin intermediul unor dispozitive care nu conțin, ca parte componentă, obiecte interzise și care nu reprezintă, prin ele însele, obiecte interzise.

9.6. Participanților care vor realiza înregistrări în cadrul evenimentului le este interzisă comercializarea lor sau utilizarea lor cu scopul mediat de a obține bani sau alte foloase materiale.

 

 

10. Răspunderea organizatorilor. Dispute

10.1. Suplimentar față de situațiile mai sus indicate, organizatorii NU își asumă răspunderea pentru:

 • nicio pretenție ridicată de către persoane care vor fi pătruns în zona evenimentului fără a avea dreptul sau cu încălcarea Termenilor și condițiilor ori a legii;
 • nicio pretenție privind acțiuni, omisiuni, evenimente ș.a.m.d., realizate în afara zonei evenimentului;
 • eventualele întârzieri în evacuarea publicului larg din zona evenimentului, cauzate de acesta sau de alți factori externi;
 • durata procesului de intrare în zona evenimentului;
 • modificarea anumitor segmente ale evenimentului, necesare bunei desfășurări a acestuia;
 • nicio pretenție întemeiată pe un eveniment cauzat de un lucru de a cărui pază juridică NU sunt responsabili organizatorii;
 • nicio pretenție atunci când este întemeiată pe o cauză în privința căreia legea prevede înlăturarea răspunderii organizatorilor;
 • nicio pretenție, în mod  integral, atunci când este întemeiată pe o cauză în privința căreia legea prevede limitarea răspunderii organizatorilor.

10.2. Orice persoană care are pretenții împotriva organizatorilor îi va contacta la sediul acestora, pentru a încerca soluționarea pe cale amiabilă a diferendului.

În cazul în care, după parcurgerea încercării de a soluționa diferendul pe cale amiabilă, nu se ajunge la niciun consens, acesta poate fi deferit instanței de judecată competente.

 

 

Formular declarație

Animatori pentru tabără
Nu uitați !
Tinerii doritori pentru a participa ca animatori la tabăra de vară 2021 sunt așteptați să se anunțe din timp la parohie. Vă așteptăm cu drag, Pr. Viorel

Parohia Cugir pe Twitter

Ziua Eroilor Revoluției

Calendar Pastoral

Imnul Episcopilor Martiri

Memo

Organizare, pregătiri și repetiții


Dragilor,
în curând vor începe pregătirile pentru tabăra de vară de anul viitor.
Fiți pe fază!
Invitația este deschisă și adresată tuturor! Vă așteptăm!
Pr. Viorel

Revista parohială